MŽK 2011 informacija

SAUGUMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sąvokos ir terminai naudojami šiose taisyklėse:
1.1.1. Žygis „Mes žinom kelią 2011 “ (toliau ŽYGIS) – renginys, vyksiantis 2011 m. rugpjūčio 19-21 dienomis, kurio 20-21d. vyks plaukimas plaustais Nemunu nuo Krikštonių iki nemunaičio ir nuo Nemunaičio iki Alytaus. Žygio pradžia laikoma išvykimas į Krikštonis iš Alytaus, pabaiga – atvykimas prie Alytaus piliakalnio. Išvykimo vieta –Pulko g. 12 , Alytus. (19 d. ~ 17 val.)
1.1.2. Žygio dalyvis (toliau DALYVIS) – asmuo, užsiregistravęs žygio dalyvių registracijos žurnale ir susimokėjęs žygio dalyvio mokestį išskyrus atvejus, kai žygio dalyvio mokestis neprivalomas. Žygio dalyviu nelaikomas asmuo, kuris neatvyko į žygį, buvo iš jo pašalintas ar dėl kitokių priežasčių nedalyvauja žygyje.
1.1.3. Žygio organizatorius (toliau ORGANIZATORIUS) – asmuo, užsiregistravęs žygio organizatorių registracijos žurnale bei dalyvaujantis VšĮ “Verslo angelas” veikloje.
1.2. Visi žygio dalyviai bei organizatoriai, laikydamiesi šių taisyklių, privalo užtikrinti savo ir kitų dalyvių bei organizatorių saugumą, pagal galimybes šalinti pavojus savo ir kitų dalyvių bei organizatorių sveikatai ir gyvybei. Sudaryti sąlygas laikytis šių taisyklių kitiems dalyviams bei organizatoriams, o apie jų nesilaikymo atvejus nedelsiant pranešti organizatoriams arba VšĮ “Verslo angelas” vadovybei. Saugoti savo, kitų žygio dalyvių bei organizatorių, rėmėjų ar VšĮ “Verslo angelas” turtą ar kitas priemones naudojamas žygio metu. Neteršti, neniokoti gamtos.
1.3. Visi žygio dalyviai bei organizatoriai dalyvaujantys žygyje privalo besąlygiškai laikytis šių taisyklių. Nesilaikantys šių taisyklių asmenys gali būti šalinami iš žygio.

2. ŽYGIO DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Žygio dalyvis turi teisę:
2.1.1. Suderinęs su organizatoriais nutraukti dalyvavimą žygyje;
2.1.2. Reikalauti, kad būtų užtikrintas jo sveikatos ir gyvybės saugumas;
2.1.3. Dalyvauti žygio organizavimo procese.
2.2. Žygio dalyvis privalo:
2.2.1. Žygio metu laikytis drausmės, nenaudoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti organizatorių ir kitų žygio dalyvių, nenaudoti smurto, gerbti organizatorius bei kitus žygio dalyvius;
2.2.2. Saugoti savo ir kitų žygio dalyvių bei organizatorių sveikatą ir gyvybę;
2.2.3. Plauste elgtis taip, kad būtų užtikrintas kitų asmenų plaukiančių plauste saugumas, nešokinėti iš plausto į vandenį, neperlipinėti iš vieno plausto į kitą plaukimo metu, plauste nenaudoti ugnies bei aštrių daiktų, galinčių sužaloti kitą plaukiantį asmenį arba pradurti plaustą;
2.2.4. Maudytis vandens telkiniuose galima tik gavus organizatorių žodinį sutikimą;
2.2.5. Plaukiant plaustais nevartoti alkoholinių gėrimų;
2.2.6. Besąlygiškai klausyti organizatorių teisėtų nurodymų ir juos vykdyti;
2.2.7. Saugoti ir tausoti savo, organizatorių ar kitų žygio dalyvių asmeninį turtą;
2. 2.8. Iki 2011 08 19 dienos sumokėti žygio dalyvio mokestį – 20 Lt. Mokestis negrąžinamas net ir tuo atveju, jei asmuo jį sumokėjęs ne dėl organizatorių kaltės žygyje nedalyvaus.
2. 2. 9. Pastebėjus grėsmę savo ar kitų žygio dalyvių sveikatai ar gyvybei, nedelsiant stengtis pašalinti tą grėsmę ir informuoti organizatorius bei kitus žygio dalyvius;
2.2.10. Visada su savimi turėti gerą nuotaiką.
2.2.11.Sutinku, kad po žygio nuotraukos, kuriose yra ir dalyviai būtų viešinamos be atskiro sutikimo.

3. ŽYGIO ORGANIZATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Žygio organizatoriai turi teisę:

3.1.1. Šalinti žygio dalyvius iš žygio dėl šių taisyklių nesilaikymo;
3.1.2. Keisti žygio programą;
3.1.3. Keisti ar papildyti šias taisykles.
3.2. Žygio organizatoriai privalo:
3.2.1. Užtikrinti sklandžią ir saugią žygio eigą;
3.2.2. Žygio organizatoriai turi tas pačias pareigas kaip ir kiti žygio dalyviai, kurios išvardintos šių taisyklių 2.2. punkte.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo dalyvaujantis žygyje.
4.2. Asmuo, susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir pasirašęs Instruktavimo žurnale, įsipareigoja jų laikytis ir prisiima visą atsakomybę už padarinius, kurie atsirado dėl šių taisyklių nesilaikymo.
4.3. Šios taisyklės organizatorių gali būti pakeistos ar papildytos žygio metu, pakeitimus ar papildymus įforminant raštiškai, o nesant galimybei – žodžiu, apie tai pranešant garsiai visiems žygio dalyviams.
4.4. Kilus klausimams, dėl šių taisyklių išaiškinimo kreipti į VšĮ “Verslo angelas” vadovybę.

PROGRAMA DALYVIAMS

Rugpjūčio 19d.

16.30 – Registracija (Verslo angele)
17.00 Kelionė į krikštonis. Autobusas iš „Korto“ nuo PC Nemunas paima dalyvius ir jų daiktus bei dalį inventoriaus*

• Maistas šeštadienio rytui ir į plaustus sausas davinys. Katilas ir malkos.
Segtuvai kapitonams.

18.00-20.00 – Stovyklavietės statymas.
20.00-21.00 – Vakarienė (turėtisavo)
Rugpjūčio 20d.
9.00 – Labasrytas
9.30- 10.30 – pusryčiai
10.00 G.Jegelevičiaus autobusas iš Krikštonių stovyklavietės paima inventorių ir dalyvių daiktus, nuveža į Nemunaičio stovyklavietę. O atveža plaustus ir kanojas.
10.30-11.30 – pasiruošimas plaukimui
11.30-16.00–plaukimas.
16.00-18.30 – išsilaipinimas, palapiniųstatymas, maudynės
18.30-20.00 – vakarienė .
20.00-21.00 – diskusija prie laužo
21.00-22.00 – žuvienė.
22.00-23.00diskusijostęsinys
23.00-00.00 – naktinis žygis
00.00 – Labanakt.

Rugpjūčio 21d.

9.00 – labas rytas
9.30-10.30 – pusryčiai
10.00 G.Jegelevičiaus autobusas paima dalyvių daiktus ir inventorių iš Nemunaičio stovyklavietės.
10.30-11.30 – stovyklavietės tvarkymas
11.30-11.45 – abiturientų sveikinimas
11.45-12.00 – pasiruošimas išplaukimui
12.00-17.00–plaukimas
17.00 – išsilaipinimas prie piliakalnio.
18.00 G.Jegelevičiaus autobusas atveža daiktus į Piliakalnį, o plaustus ir kanojas nuveža pas Augustę į namus. (dėl laiko Augustė ir Ieva patikslins)

Žemėlapis
Alytus – Krikštonių stovyklavietė


Didesnis